ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

  

  

 

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561