ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานที่ทันสมัย

พันธกิจ

ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพจัดทำฐานข้อมูลแรงงานให้ทันสมัย

เป้าหมาย