ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดหนองคาย

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดหนองคา

 

กำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน

         สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการสำรวจสภาวการณ์ทำงานของประชากรโดยในไตรมาส 2/2560 จังหวัดหนองคายมีประชากรวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน 352,838 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 205,326 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.2 ของประชากรวัยทำงาน) ประกอบด้วย ผู้ที่มีงานทำ จำนวน 200,454 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.6 ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน จำนวน 3,353 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน) และผู้รอฤดูกาล จำนวน 1,519 คน (ร้อยละ 0.7 ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน) สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 147,512 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.8 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ประกอบด้วยทำงานบ้าน จำนวน 50,846 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.5 ของผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน) เรียนหนังสือ จำนวน 29,800 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.2 ของผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน) และอื่นๆ (เด็ก ชรา ป่วย หรือพิการจนไม่สามารถทำงานได้) จำนวน 66,866 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.3 ของผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน)

 
 
  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
 
 
 

ภารกิจแรงงานจังหวัด

 

         

;

ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย