ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด

 

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดหนองคา

 

กำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการสำรวจสภาวการณ์ทำงานของประชากรโดยในไตรมาส 3/2560 จังหวัดหนองคายมีประชากรวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน 352,910 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 208,820 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.17 ของประชากรวัยทำงาน) ประกอบด้วย ผู้ที่มีงานทำ จำนวน 202,145 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.80 ของ       ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน จำนวน 4,234 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน) และผู้รอฤดูกาล จำนวน 2,441 คน (ร้อยละ 1.17 ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน) สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 144,090 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.83 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ประกอบด้วยทำงานบ้าน จำนวน 48,342 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.55 ของผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน) เรียนหนังสือ จำนวน 31,288 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.71 ของผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน) และอื่นๆ (เด็ก ชรา ป่วย หรือพิการจนไม่สามารถทำงานได้) จำนวน 64,460 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.74 ของผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน)

 
 
  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย